Kassákizmus

|

Kiállítássorozat Kassák Lajos születésének 130. és halálának 50. évfordulója alkalmából

Három kiállításról

„bizonyos hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik
vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek
vagy
vagy
madarak lenyelték a hangot
a fák azonban tovább énekelnek
ez már az öregség jele
de nem jelent semmit
én KASSÁK LAJOS vagyok
s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.”

(Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek)

 E költői / művészi állásfoglalás kiindulópontja és összegzése is egyben annak a három kiállításnak, amely Kassák Lajos életművéből szerveződött Kassákizmus címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kassák Múzeum és a Bajor Gizi Színészmúzeum termeiben. Az önmagukban is releváns és egységes, de összefüggésrendszerek bőséges kibontására vállalkozó tárlatok illeszkednek a Kassák Múzeum kurátorainak professzionális gyakorlatához, amelyek aprólékosan megkutatnak, és szisztematikusan tágabb társadalomtudományi és művészetelméleti, valamint a művészi praxist bemutató összefüggések mozgásba hozásával világítanak meg eddig rejtett, esetleg elfeledett problémákat.

Nem a divatos újraértelmezés történik meg a kiállítóterekben, hiszen Kassák értelmezése alapvetően nem történt meg, nyitott kérdése az irodalom- és vagy művészettörténet-tudománynak. A megindult alapkutatási folyamatot teszi láthatóvá a sorozat.

Kassákról sokat tudunk és mégis semmit. Rejtetten, szájhagyományban és szűk professzionális körben ismert volt hatalmas teljesítménye, munkabírása, kapcsolatrendszere. De mivel minden rendszer számára kényelmetlen és kellemetlen volt őszintesége, a szegények, elesettek, kiszolgáltatottak iránti elkötelezettsége, ezért szervező munkájának elismerése nem teljesedett ki. A diktatúrák hol keményen léptek fel: börtönre, száműzetésre ítélték, vagy egyszerűen puha módszerekkel csendesítették meg indulatait. Mindkét módszer arra alkalmas volt, hogy „Kassák” személyiségének intézmény lényegét elfedje. Ezt az átmeneti állapotot igyekszik megszüntetni a három kiállítás, amikor három különböző, ám mégis a személyisége és pályája csomópontjainak kibontására és megmutatására alkalmas álláspontból mutatja be munkásságát.

A Kassák Múzeum termeiben (Az Új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek címmel) az önteremtés, önmeghatározás szilárdsága jelenik meg. A ló meghal a madarak kirepülnek poéma adja az alapvetést, amelyben Kassák maga mutatja be az érettséget. Megérkezést és elhatározást arra a feladatra, amely művészi pályáját meghatározza. Vándorlásainak tükrében, komorságában és elviselhetőségében érik meg és készül a feladatra. A hosszúvers számos irodalmi toposz ki- és felhasználásával (utazás, költői szerepek számbavétele) bontakoztatja ki az avantgárd művésztípusát. Művészet és valóság szokatlan és váratlan elegye jelenik meg a versben, nyers, őszinte feltárulkozása megdöbbenthette a finomkodó, álpolitizáló korabeli esetleges közönségét. (Ne becsüljük túl az egykori művészetfigyelők, követők számát sem.) Közvetlensége erős közösségteremtő erővel szólal meg, kinyitva a művészet lehetőségét egy eddig kisemmizett réteg számára is. Az önteremtést a poéma eredeti kiadásának erős vizuális megjelenésével állítja és kezdi meg a tárlat is. Láthatjuk, hogy Kassák koncepciója már készen van, társakat keres hozzá. A kiállítás ezek után két úton halad tovább, egyfelől éppen e társkeresés közvetlen bizonyítékait tárja elénk, azt a széles és mára lenyűgöző “network”-nek a kezdetét, tájékozódási irányait, amely közegben Kassák egyre inkább elmélyíti gondolatai, tanul és tanít, szervez egyszerre. Azt a mából nézve biztos és pontos választást, amely e tájékozódást jellemzi. A Kassák Múzeumban látható tárlat másik vonala pedig a poéma utóéletét mutatja be: kiadásait, szavalatait, hatástörténetét, azt a horizontot és következetes elvi ragaszkodást, amelyet Kassák életútinterjúiban  mindvégig visszavezetett és hivatkozott az első összegzésben. A Kassák Múzeum terében, az állandó kiállítás mellett installált Kassákizmus 2. tárlat alkalmat ad arra, hogy egy térben vizuálisan és adatokban is tájékozódjon a látogató, párbeszédbe keveredve az állandó kiállításban kibontott életművel.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Új művészet – A bécsi MA az avantgárd nemzetközi hálózataiban kiállítása a kassáki életmű szövevényes kapcsolatrendszerét bogozza ki. Azt a széles körű tájékozódást és tájékozottságot, amely lenyűgöző a mai szűkös és állandó identitásválságban, ismeretlenségben vergődő kortárs művészeti szcénának. Mint ahogy a Kassák Múzeum tereiben már feltűnt a kapcsolati háló alapvető érdeklődési iránya, a PIM-ben ennek további fejlődésének, elmélyítésének dokumentációja látható. Elképesztő teljesítmény bontakozik ki, amikor a MA folyóirat korabeli tartalomjegyzékeit olvasva a művészettörténet immár alaposan kanonizált, sőt ikonikus figuráinak nevét olvassuk. Nem is beszélve arról a biztos ítélőképességről, és rendkívüli kíváncsiságról és nyitottságról, amely Kassákot vezette és jellemezte. Ha jól olvassuk a sorokat, akkor megláthatjuk, hogy Kassák politikai baloldalisága megkérdőjelezhetetlen, semmi nem tántoríthatja el az elesettektől, művészi, talán mondhatjuk esztétikai választásai azonban függetlenek ettől, egyetemesebbek, tágabbak, a folyamatos (ön)kritikusságot, a szilárd önazonosságot mutatják. Az egyre sűrűbb szövésű háló megtartja Kassákot szellemileg akkor is, ha a napi történelmi események ellene döntenek is. A PIM-beli kiállítás termei strukturáltan, talán kissé szigorú-iskolásan irányzat és vagy földrajzi orientáltságban mutatják meg Kassák művészetszervező tevékenységét és annak hatását saját és hazai kis körének alkotásaira.

A Bajor Gizi Színészmúzeum Új dráma, új színpad – A magyar avantgárd színházi kísérletei a kiállítóhely specifikumából adódóan, ennek a kissé elfeledett, ám rendkívül érdekes törekvésnek a dokumentumait mutatja be. A felvetés nem független a Kassák Múzeum korábbi kiállításainak megkutatott témáitól, hogy csak az Elmozdulás címűt említsem, amely a munkáskultúra új törekvéseit és lehetőségeit mutatta be elsősorban a mozdulatművészet felől közelítve. A Kassák által figyelt, épített avantgárd nemzetközi színterének rendkívül fontos iránya volt a színházi törekvések alapvető és teljes reformja, a korábbiak lebontásával a romokból, vagy még inkább tiszta lappal felépített, bátran kísérletező, a nézőt érzelmileg és fizikailag bevonó, közvetlen ítéletre rábíró szándéka. Sajnos ezek a konzervatív magyar színházi életben épp olyan zárványként működtek, mint manapság az alternatív színházként megnevezett színes és széles skálájú törekvések. Pedig a klasszikus avantgárd színházi világában Kassák épp oly biztosan és szélesen tájékozódott és bevonódott (társa, Simon Jolán révén is), ahogy az egyéb, a művészetet “radikálisan felforgató akciókba” is. Szorongatottságában és értetlenséggel övezett környezetében is konok harcot vívott az általa képviselt elvek, ha nem is meghonosításáért, de legalább megmutatkozási lehetőségeiért. A részletező dokumentumokból rendkívül sokszínű kezdemény bontakozik ki, s csak sajnálhatjuk, hogy a hazai színházi élet vajmi keveset integrált ezekből.

Köszönet Kassák Lajosnak a tántoríthatatlanságáért, és köszönet a kiállításoknak az attitűd megmutatásáért. Reméljük folyt. köv., nemcsak archivált formában, hanem dinamikusan a jelenlegi kulturális életben is.

A kiállítások adatai:

Kassákizmus – kiállítássorozat Kassák Lajos születésének 130. és halálának 50, évfordulója alkalmából

Koncepció: Szeredi Merse Pál

Kassákizmus 1.

Új művészet – A bécsi MA az avantgárd nemzetközi hálózataiban

Petőfi Irodalmi Múzeum, 2017. október 13. – 2018. február 25.

Kurátor: Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál

Bővebben: https://pim.hu/hu/kiallitas/kassakizmus

Kassákizmus 2.

Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek

Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, 2017. október 20. – 2018. február 25.

Kurátor: Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál

Bővebben: http://www.kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=356

Kassákizmus 3.

Új dráma, új színpad – A magyar avantgárd színházi kísérletei

OSZMI – Bajor Gizi Színészmúzeum, 2017. október 27. – 2018. március 18.

Kurátor: Galácz Judit, Szeredi Merse Pál

Bővebben: http://oszmi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=631&catid=2

CÍMKÉK: