A szecessziós költészet köde, világvégi látomások: Krúdy

|

Október költői 3

Ő a magyar irodalomban az „álmok álmodója”.

Krúdy Gyula 1878-1933

Krúdy Gyula nem „mély író”, semmilyen értelemben nem az. Kortársai közül szinte senkihez nem hasonlítható, legfeljebb a hanghordozás rokonvonásai miatt mások hasonlíthatók hozzá; és ez azt jelzi, hogy létrehozta azt, amit minden valamire való író szeretne elérni, hogy néhány mondata vagy bekezdése után ráismerjenek; amely csak rá jellemző térfogat, térfoglalás az epikából, egy művi módon megalkotott univerzumból, az irodalomból.

Nehezen körülhatárolható világát eredendően a búcsúzás líraias elégiája lengi be, ez a világ is pusztul, mint a többi magyar vagy monarchiabeli kortársáé, csakhogy az övé „őszi tájakon pusztul”, ahol azonban nem a véres dráma a domináns jegy, hanem bús, bágyadt fény szóródik szét a halálba készülő vidéken, halált befogadó horizonton.

Ez a készülődés a lényeg.

Mészöly Miklós mondja Krúdy művészetéről A tágasság iskolájában (Érintések, Krúdy-Proust): „Nem tudni pontosan, hogy Krúdy mit hol ír: ez szinte hitelesebb olvasói közeledés a világához, mint pontosan tudni. Mindenütt írja.” Eddig Mészöly, akinek gondolatát megszívlelendőnek érzem; aki ugyanis Krúdyt csak valamennyire is ismeri, tudhatja: az olvasói, de többnyire még a kritikai történés is tallózás csupán a határtalan, és szinte érzékien szétfolyó Krúdy-világban, ám ezt épp a Krúdy-féle elbeszélői alapállás „hitelesíti”; az, hogy amit mond, mindenütt mondja.

Mi az, amit Krúdy mindenütt ír? Igaz-e, hogy mindazt, amit az életről, a történelemről tud, az életből, és a történelemből való kihullásról tud, azt az irodalomra, a kezén általa így-úgy „megszépülő prózára” álmodja rá?

Valójában ő a magyar irodalomban az „álmok álmodója”.

Rendszerező áttekintés helyett nézzük madártávlatból, mit látunk?

A műfaj, a rövid történet, az anekdotikus szerkezetű elbeszélés, a tárca, tágabban tehát a művészi elbeszélés, és a verses regényre hajazó, néhol szétfolyó, többnyire szerkesztetlen regényei, tehát a próza válfajai, nem váltak Krúdy kezén oly direkten kritikai eszközzé a Ferenc József-i korral szemben, mint hírlapi cikkeinek alapmondatai. Ezek közül kettőt érdemes idézni, Krúdy erkölcsi helyzetét is megjelenítve általuk: „Magyarországon vagyunk, mindenki úgy hamisítja a történelmet, ahogy akarja.” Vajon túlzás gyanánt futhatott-e hát a tolla alá (mint Adyt leszámítva irodalmunk bármelyik más óriásának esetében joggal gondolhatnánk), hogy „meg kell semmisíteni Magyarország történetét 1867 óta”? Vajon nem önfelszámoló gesztus-e Krúdy részéről, a világháború következményeit látva, saját világképét illetően, ez a lehetőség, hiszen ő elválaszthatatlanul hozzánőtt ahhoz a korhoz, amelyet itt, az idézett részletekben káromol.

A kettős Monarchiától művészetének élményi alapja, írói kondíciója származik, minden, ami különösség benne, a Monarchia városainak pompázó látványa és málló öregsége, minden „hősies” és émelyítő vonás, minden, amely lényege szerint élet és halál, a „szent hazánakképe”, és az elkerülhetetlen pusztulás.

Minden, ami ő, minden, ami nélkül nem tudott volna íróként meglenni. Ezt éppen Trianon utáni nagy elbeszélő korszaka bizonyítja.

Vagyis, Krúdy Gyula emblematikusan is a Ferenc József-i kor írója, ezért helyét az Osztrák-Magyar Monarchia művészetében kell kijelölni, annál is inkább, mivel ami elsajátítható és megtapasztalható volt korának Magyarországán (így a Monarchiában), azt nyírségi őseinek negyvennyolcas tradíciójánál fogva is, sőt attól egyáltalán nem függetlenül, átszűrte magán. Krúdy rövid történeteinek hangneme, elbeszélői modora, bizonytalan nosztalgiákkal színezett (és gyakorta nosztalgiákhoz odaláncolt) alakjai a századforduló különös és némiképp megkésett írójának mutatják. A bomló monarchikus századforduló és a századvég írója, tematikailag is ez az időszak tölt be nála kulcsszerepet. A szörnyű háború, a kettős forradalom és Trianon azonban maradandó változást hoz szemléletében, és elfekélyesülő nyomot benne; a Monarchia végórája fölötti a veszteség azonban alkalmat nyújt neki, hogy átvilágítsa korábbi, még inkább gyanútlan, mint keserű magatartását, szemléletét a „századfordulós” érzésvilággal szemben. Az egyszerűség kedvéért nevezem ezt a tipikus vegyüléket így, mely a kíváncsi európaiságot és a lompos provincializmust egyszerre ötvözte magába.

Pontos Baránszky-Jób László jellemzése: „Úgy otthona Krúdynak a múlt, hogy ő abban már nem lakhatik”.

Krúdy 1914 előtti prózájában a félmúlt álomködébe merült regényes alakok otthontalanul, és jobbára a szerelem és a halál mezsgyéjén táncolva mutatkoznak a világ előtt. Többségük kihullott a történelemből. Jellegzetes figurája ennek a világnak a dzsentri, de nem a mikszáthi zsánerben. Krúdynál a dekadens hangulatainak megragadásába már belevegyül a szecesszió halálkultusza, lemondás-filozófiája; ebben a világban minden formátlanná válik, mondja Krúdy, az elbeszélésnek és regénynek nincsenek immáron hősei, csak szereplői. Ezt a szétesett, kusza és áthatolhatatlan világot próbálja meg az írói ábrázolás „szépségével” ellentételezni. De már roppant nehéz a dzsentri öncsalását oda szorítani a hulló életformák művelődéstörténeti, érzületi sablonjai közé, a Jókai- és Mikszáth-hagyomány (némileg másított) továbbírásával.

Krúdy „regényideje” az ősz, helyszínei árnyékba, félhomályba, ólmos délutánokba, szürke felhőfoszlányok alá húzódnak, szepességi kisvárosok tépett-romantikus zugai, temetőkhöz vezető hegyoldalban kanyargó kövezett utcák, az Aranykéz utca szobái, vagy a Városliget regényes sétányai, ahol Visztula Bellára várnak az elhagyott szeretők a folyamatos hóesésben – mindez egy alapvetően lírikus természetű író prózájának a hangulatvilágításával. Krúdy narrációja a 19. századi magyar verses regényt juttatja az eszünkbe, és a Krúdy ifjúságában már széltében-hosszában olvasott Anyegint. A „magyar Anyegin”, mely Bérczy Károly fordításában vált közismerté, és melynek szemmel látható hatása ott van Krúdy nyelvezetén.

A „délibábok hősének” mintegy oldalági leszármazottja az 1911-től – a korábbi alteregóktól, vagy regényfiguráktól eltérően – megrajzoltabb vonásokkal karaktert öltő Szindbád, ez az örökösen szerelmes, és a nőktől örökösen menekülő Krúdy-hasonmás. Az asszonyiságot, az udvarlást, a széptevést, és az érzelmességet bálványozó lovag, az elégikus lelkű magyar kalandor típusa, akit gondolkodás nélkül követnek nők a halálba, és akinek az erotikus aurája kitölt egy teljes, és már nem mindig idillikus prózai világot. Nem tekinthető ezért az sem véletlennek, hogy a köréje formálódott laza fonású novellaciklusban a korábban próbálgatott hang már a teljes elbeszélést uralja, mi több, ellenőrzése alá vonja. És a megtalált hang dominál azokban a remekművekben, ahol „minden együtt áll” Krúdynál: A Napraforgóban, az Asszonyságok díjában, a Hét bagolyban.

Ha lehet alakulásról, vagy változásról beszélni Krúdy életrajzilag rövidre szabott, mégis terjengősen össze-visszaburjánzó írói pályáján, akkor a változás 1921-től, 1922-től kelteződhet; Krúdy ekkortól már nem hagyja egy az egyben elcsábítani magát korábbi ideáitól. Mintha másképpen kezdene látni, sőt, a Ferenc József-i korról immár visszatekintéssel nyilvánít véleményt. A korszaknak címzett rosszallásban kétségkívül a Monarchia szétesése játszhatott egyedül szerepet. A rendkívül szenzibilis Krúdy pontosan megérezte a változást a történelemben: egy későn fölfedezett és kiadott regénytöredéke, a Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban 1921-ből datálódik, gyarló történelmi állapotváltozás után, felvonásvégen és felvonáskezdetben, fölgyülemlő aggoda­lomban, romlott próféciákat meglebegtető években. Krúdynak ebben az apokalipszist bátran megfestő, szörnyen kiábrándult torzójában a históriai terepet Krakkótól Zágrábig az Osztrák-Magyar Monarchia szent városai képezik, de ezek között Bécsnek szimbolikus szerepe van. Vagyis még egyszer, vagy akár többször is, alaposan át kell majd gondolni a magyar függetlenségi hagyományokra öntudattal tekintő, büszke Krúdy és a Monarchiát mégsem csak nosztalgiával elégikus színtérként ábrázoló író kapcsolatát, ahol Krúdy ambíciói hol kielégülni, hol teljesen megsemmisülni látszanak: a húszas évektől fogva Krúdy már világvége-látomásokban láttatja a félmúltat – és saját életét. A korábban jellemző illúzióhoz és varázslathoz kifosztottság és tragikum társul, a múlt idők aranyködének szitálása átlódul szinte a megfogható anyagszerűség, a vaskosság és a naturalisztikus érzékletesség megjelenítésébe. A változást hamisítatlanul jellemző novellatípusának példái az Isten veletek, ti boldog Vendelinek!, A pincér álma, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél.

 

A történelemre való rálátásnak, sőt talán még azt is mondhatjuk, hogy történetszemléletének elmozdulását, vagy legalábbis félfordulatát egy olyan novella is rögzíti, amely maradéktalanul őrzi Krúdy első két évtizedének minden formaszerve­ző vonását, mégis már egy megváltozott szemlélet jegyében ragadja meg, állítja elénk a történelmet. Közel van ez a Krúdy-szöveg a bálványromboláshoz, noha természete szerint más. A Harras Rudolf közkatona egyik története olvasható úgy is, mint a monarchikus örökségtől való függetlenedés példája, sőt itt már mintha a Ferenc József-i korral való leszámolás mondatja el az íróval ezt a jól megmunkált, hangulatában egységes történetet. Mint ilyen is, kivételes minőség Krúdy pályáján, aki nem bíbelődött szerkezeti, poétikai kérdésekkel, nem volt a prózai tervezés megszállottja; egy-egy írásán belül gondolkodás nélkül, és többnyire indokolatlanul váltott át más-más hangfekvésre, ritmikára, érzelmességre, áriás hangra – ami az alkotói mámorából éppen kikívánkozott.

Mondjuk el róla: a leggazdaságosabb Krúdy-művek közé tartozik, a tömörítő ábrázolás és megjelenítés megismételhetetlen iskolapéldája. Kevés formáltabb írása van Krúdynak ennél; a képi jelleg csupa jelzést implikál, ami nem okoz könnyebbséget, mégsem útvesztő. Nincs történetileg pontosítható időszerkezete, de tudjuk, hogy mikor eshet meg a közkatona története. Ez a novella szinte minden pontján kapcsolódik Krúdy életművének alapszövetéhez, ezért is tulajdonítható koncentrált jelentés neki. Nincs már meg benne a Ferenc József-i nosztalgia: a máz és a lakk, a festék a kultikus király korábbi idealisztikus képéről lepattogzott, csak a vászon érdes szövése látszik, durván és komoran: „Vérrel, korommal, szénnel, késsel, foggal és körömmel számtalan élettörténet volt a börtön falára írva.” De a bolond öregember azt is odaírta: „Itt vót Ferenc József és Örzsébet királyné. Nagyon jó vót.”

Föloldhatatlan ellentmondásban van-e a két vélemény a fojtott hangulatú jergli lakójában, a vándorkatonában, aki oly sok alakváltozatával együtt, az írót helyettesíti? Aligha. Viszont a romantika örökségének számító vagy­lagosság sem szembetűnő vonás már – sem művészileg, sem a világszem­lélet oldaláról. Krúdy nem felel hamis nosztalgiával, inkább az olvasóra bízza rá, döntsön ő. (Még egyszer: ne feledjük, hogy a novella 1920-ból való.) Az idézet, Harras Rudolf és a bolond börtönbeli néma párbeszédének ideiktatása elkerülhetetlen: „Itt vót Ferenc József és Örzsébet királyné. Nagyon jó vót. A vándorkatona szerette volna megkérdezni, hogy mi volt: nagyon jó. De az öregemberrel nemigen lehetett beszélni. Néhányszor ellovagolt a sárgára meszelt fal mellett, nyerített, combjait csapkodva lóháton ült. A holdvilág továbbvándorolt a jergliből. Alvó sötét lett.”

Hozzátehetjük: alvó sötét volt akkor, Krúdy, és az összes regénybeli alteregójának, „helyettesítő halottjának” elsüllyedt Magyarországán. Mindenesetre az ítélet, hogy Krúdy (most a teljes életművét számítva), hol tisztán arisztokratikusan, hol a rutin és a mesterkéltség holtvágányán eltolta volna életművét a történelmi/társadalmi valóságtól, nem teljesen helytálló. Romokat látott maga körül, egy európai birodalom, és egy ország romjait. Azt, amiből a romok maradtak, azt az országot magáénak érezte fiatal korában. Később is. Sokáig. Nem tudni, hogy eljutott-e vajon a végső kiábrándulásig, amikor csontszegénységben a Templom utcai házban meghalt. Amit erről a széthullt és elpusztult világról mondani tudott, egy sajátosan elképzelt szecessziós költészet ködébe vont lemondással mondta el, többnyire alkoholmámorban; állítólag meg sem kísérelte, hogy még életében valaha is kijózanodjon. Sokszor gondolom, hogy a „halottak élén” vonuló Ady mellett a helye, aki tisztában volt a saját művészi és emberi korlátaival, de legjobb pillanataiban saját szabadságának tüntető tudatában képes volt mesélni az életéről úgy, ahogy az ember csak ritkán képes – összetákolt koncepciók abroncsa nélkül, természetesen, mint akinek az a legfőbb vágya a Földön, hogy megszabaduljon végre attól, amit cipel.

(Krúdy Gyula 1878. október 21-én született.)

CÍMKÉK: