Aranykorunk emlékei – Memories of our golden age

|

A kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár – The main altar of St. John the Baptist in Kibe

A középkori magyar művészet remekműve – A masterpiece of medieval Hungarian art

A kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár        1496            The main altar of St. John the Baptist in Kiszeben 1496

A maga nemében páratlan műalkotást mutattak be a Magyar Nemzeti Galériában 2020. szeptember 23-án.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, Dabronaki Béla a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria vezető restaurátora és Poszler Györgyi művészettörténész, a kiállítás kurátora mutatták be a teljes pompájában újra megtekinthető Kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltárt, a középkori magyar művészet remekművét.

Baán László többek között elmondta: „a magyar múzeumi történet talán leghosszabb restaurálása ért most véget. Hetvenöt éven át restaurátorok generációi dolgoztak rajta, az utóbbi években Dabronaki Béla főrestaurátor vezetésével. A mű olyan kort idéz meg, amely egyik csúcskorszaka volt Magyarország történetének; a késő Mátyás-kor és az azt követő Jagelló-kor, még a török háborúk előtt. Vélhetőleg 1496-ban készült el az oltár Kisszebenben, amely jelentős és gazdag város volt Lőcse és Kassa között. A középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb, leggazdagabb díszítésű szárnyasoltárának restaurálása fejeződött most be.”

A főoltár részlete     Detail of the main altar

A főoltár története, Budapestre szállítása a millennium évében, 1944-es megmentésének, sok évtizedes restaurálásának krónikája önmagában is figyelemre méltó.

Az évszázadok folyamán súlyosan károsodott műalkotás a 19. század végén került múzeumi tulajdonba. A Sáros megyei Kisszeben Keresztelő Szent János-plébániatemplomából származó főoltárt és a két legimpozánsabb mellékoltárt – „műtörténeti becsük” megőrzésének szándékával – 1896-ban az ország ezeréves fennállását ünneplő fővárosba szállították. Először az Iparművészeti Múzeumban állították fel, 1909-ben került át a Szépművészeti Múzeumba, ahol előbb a Román, majd 1928 és 1944 között a Márvány Csarnokban állt.

Az oltárt 1944 novemberében, Budapest bombázásakor szétbontották, és a múzeum pincéjébe menekítették.
The altar was disassembled in November 1944, during the bombing of Budapest, and hidden in the basement of the museum.

A restaurálás 1954-ben kezdődött és 2020 nyarán fejeződött be. Hetvenöt év után, újra teljes pompájában látható a mű a Magyar Nemzeti Galéria Késő gótikus szárnyasoltárok kiállításában.

A hétköznapi oldalt díszítő képek keretére írt évszám: 1496.

A kisszebeni oltár teljes pompájában a Magyar Nemzeti Galéria Késő gótikus szárnyasoltárok című kiállításában           In the full splendor of the altar in Kiszeben in the exhibition of the Hungarian National Gallery Late Gothic Winged Altar

A virtuózan faragott, lombdíszekkel, szőlőfürtökkel és madarakkal ékes predella (az oltárasztal díszes talapzata, dobogója) az oltáregyüttes egyik legpompásabb eleme volt. Kétoldalt fontos heraldikai díszek, címerpajzsok kaptak helyet rajta. A gazdagon aranyozott ünnepi nézetben, a finom faragású lombornamentikával díszített, nagy formátumú táblaképeken Keresztelő Szent János legendájának nyolc epizódja tárul a hívek elé.

Késő gótikus szárnyasoltárok           Late Gothic Winged Altars

A főoltár ikonográfiai különlegessége a hétköznapi oldal képsorában rejlik, amely a magyarországi oltárművészetben, sőt ebben a műfajban, szélesebb körben is példa és párhuzam nélküli: a balról jobbra olvasandó képsor az Apostoli hitvallás, a Credo tizenhat epizódra bontott, a szöveget pontosan követő, hittételről hittételre haladó ábrázolása, illusztrációja. A különleges ábrázolási program feltehetően a kiemelkedő kvalitású és pompájú főoltárt megrendelő adományozó igénye szerint készült.

A predella restaurálás közben           The predella during restoration

A predella részlete             Detail of the predella

Oltárrajz az eredeti állapotról         Sáros megye         Kis Szeben         A plébánia templom főoltára           Altar drawing of the original state     Sáros county     Kis Szeben        The main altar of the parish church

2020. október 9-én, 15 órakor Poszler Györgyi művészettörténész, a Régi Magyar Gyűjtemény főmuzeológusa kurátori tárlatvezetésen mutatja be a Kisszebeni főoltárt
Magyar Nemzeti Galéria, D épület, 1. emelet, Késő gótikus szárnyas oltárok kiállítás

Memories of our golden age
The main altar of St. John the Baptist in Kibe
A masterpiece of medieval Hungarian art

An unparalleled work of art was presented at the Hungarian National Gallery on September 23, 2020.

László Baán, Director General of the Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery, Béla Dabronaki, Chief Restorer of the Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery and Györgyi Poszler, art historian, curator of the exhibition, presented the main altar of St. John the Baptist in Kisszeben, a masterpiece of medieval Hungarian art, which can be seen again in all its splendor.

Among other things, László Baán said: “Perhaps the longest restoration of Hungarian museum history is now over. Generations of restorers have worked on it for seventy-five years, in recent years under the leadership of Chief Restorer Béla Dabronaki. The work evokes one of the peaks of Hungarian history; in the late Matthias era and the subsequent Jagiellonian era, even before the Ottoman wars. Presumably, the altar was completed in 1496 in Kisszeben, which was a significant and rich city between Levoča and Košice. The restoration of one of the largest, richly decorated winged altars in the medieval Kingdom of Hungary has now been completed. ”

The history of the main altar, its transport to Budapest in the year of the millennium, the chronicle of its rescue in 1944, its many decades of restoration is remarkable in itself.

The work of art, which had been severely damaged over the centuries, became the property of the museum in the late 19th century. The main altar from the parish church of St. John the Baptist in Kisszebe, Sáros County, and the two most impressive side altars were transported in 1896 to the capital, which celebrated the millennial existence of the country, with the intention of preserving their „art history”. It was first erected in the Museum of Applied Arts, in 1909 it was transferred to the Museum of Fine Arts, where it stood first in the Romanesque Hall and then between 1928 and 1944 in the Marble Hall.

The altar was disassembled in November 1944, during the bombing of Budapest, and hidden in the basement of the museum.

Restoration began in 1954 and was completed in the summer of 2020. After seventy-five years, the work can once again be seen in all its splendor at the exhibition of the Late- Gothic winged altars of the Hungarian National Gallery.

The date written on the frame of the pictures decorating the work-day side of the altar is 1496

The virtuoso-carved predella (ornate pedestal and podium of the altar table) adorned with foliage, bunches of grapes and birds was one of the most magnificent elements of the altar ensemble. Important heraldic ornaments and coats of arms were placed on both sides. Eight episodes of the legend of St. John the Baptist unfold before the faithful in the richly gilded festive view, on large-format plaques decorated with finely carved foliage.

The iconographic peculiarity of the main altar lies in the series of images on the work-day side, which in Hungarian altar art, and even in this genre itself, is unprecedented and without parallel: the series of images which should be read from left to right is the depiction and illustration of the Apostolic Creed, Credo, divided into sixteen episodes, following the text exactly, from dogma to dogma. The special depiction program was presumably made according to the needs of the donor who ordered the high altar of outstanding quality and grandeur.

On October 9, 2020, at 3 pm, art historian Györgyi Poszler, chief museologist of the Old Hungarian Collection and the curator of the exhibition, will present the main altar in Kisszeben.

Hungarian National Gallery, Building D, 1st floor, Late Gothic winged altars exhibition

Dezső Kovács

CÍMKÉK: