kisszeben

Aranykorunk emlékei - Memories of our golden age

Aranykorunk emlékei – Memories of our golden age

A kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár - The main altar of St. John the Baptist in...