Titkok festője

|

Ország Lili életmű-kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában

 A tükrön túli világ varázslata: korszakos festő teljes pompájában, titkokkal és rejtvényekkel. Harc az emlékezésért és egy új képfilozófiáért.

Papirusz, 1970, olaj, farost, 58×78 cm           A szerző felvételei

 

Végre a teljes oeuvre-rel találkozol a Várban. Ország Lili fiatalon ment el – ötvenhárom évesen – és mégis ez a háromszáz kép lenyűgöz festői koncentráltságával, integer bátorságával. Az életmű egységével. És a saját képkozmosz megteremtésével. Ország Lili a titkok festője. Produkciója besorolhatatlan. Nem(csak) szürrealizmusra hajaz, nem(csak) a zsidó mitológiába mélyed, képvilága saját, egyszeri kozmosz. Ezúttal két fókuszpontra figyeltem: a betű-korszak mitológiájára és a most végre teljes anyagában kibomló Labirintus sorozat festészeti – és művészetfilozófiai titkaira.

Ország Lili betű- fal- és rom-mitológiája (a múlt jelbeszéde…)

A romvárosokban – Pompejiben járt, Firenzében a nagy árvíz idején, Olaszországban a földrengés után – amit látott egy életre megdöbbentette: a pusztulás, a múlt maradványaiból csak kövek és papírok emelkednek ki. Pontosabban, az ő megfogalmazásában: kövek ÉS betűk maradnak el nem pusztítható mementóként. (Ld.: Labirintus XX. Városok, földrengés után, papírok a falon). Mint ahogy ’63-as Exodus (Vonulás) című kép „sorakozójában” sem emberek „menetelnek”, hanem betűk (sőt cartouche-ok), valamint kövek (melyek nála a betűk ekvivalensei). Ezek a betűk nem alkotnak szavakat, de akár kopt, arámi, vagy héber kódok a túlélés bajnokai, a jelenbe épülés rejtvényeiként élnek Országh mitológiájában. Gondolnád, hogy a papír/betű maradványok – a történelem leginkább pusztulásra fogékony kellékei – a múlt megmaradó tanú lehetnek? Pedig ez van: Országnál a betű a történelmet alkotó kultúrák vastartaléka, mint a kultúra kontinuitásának kódjai.

Elsősorban persze motívumként festészetének egyik sarkköve. Mert betűmitológiája – azaz a képpé-tett betűk arrangement-ja a sokféleségből merít: kopt, héber, amharai vagy burmai kódok – egyedi jelként ábrázolva, „kockában” beidézve – az emberi kultúrlét szimbólumai lesznek: ez a „volt-marad-van”, sajátos statement – a „vagyunk” állítása, ami a néző számára elsőre felfoghatatlan jelek rendje. Ugyanakkor a jelek eme kertje többértelmű: egyfelől egy pusztult világ (életforma, város, nép) beidézésének kódja, másfelől betűképei önálló festői toposzként élnek. A történelmi felejtés elleni vészjelekként.

Fordított mitológia ez, ahol épp a betűk kapnak emlékeztető szerepet. Ugyanis a legenda szerint (Platón Phaidroszának elbeszélésében), mikor Theuth isten felajánlotta írás-találmányát Egyiptom királyának, a fáraó azzal utasította el, hogy az írás csak a felejtést hozza ránk, vele elveszítjük múltunkat, mert a betűk szétolvasztják történelmi emlékezetünket. Ország betű-mitológiája viszont éppen hogy a történelmi felejtés ellen használja a képpé vált írásjeleket. (Nem csodálom: holokauszt-túlélőként lételeme a felejtés elleni védekezés.) Persze: festészetének logójává, egyik alapmotívumává emelve: a betű, mint kép a képben.

Ez utóbbit tartom betű-idézetei legfontosabb tulajdonságának: a betű, ami a mi köznapi nyelvhasználatunkban jelentéssel bíró – valamire utaló, önmagában tranzitív – jel, Országnál önálló képiséggel és jelentés-nélküliséggel bír: a betűforma alakja, színe, nagysága integer kép-elem, legfeljebb képtöredék lesz sok más kód között. Hogy a betű képformát ölt, egyfelől azzal jár, hogy elveszíti jelentéshordozó szerepét, másfelől meg felerősíti az „utalás” jelleget, mármint hogy egykor élőbeszéd rögzítésének „örök” jele maradt. Akkor is, ha nem tudjuk, „minek” a jele. Arra akarok kilyukadni, hogy a jelentés nem fontos: a betűalak (kód) önmaga képi reprezentációjával hat. E dialektikának frappáns példája a Papirusz című (1970-es) kép: félig megperzselt pergamenen a betűk „élnek” – kopt „jelek” legyőzték a „megégetés” pusztítását. A megperzselt papíron felbukkanó kalligrafikus jeleket nézve óhatatlanul Bulgakov (A Mester és Margarita című regényének idézete) jut eszembe: „kézirat nem ég el”. A képnek az ad különös súlyt, hogy a pusztulásra fogékony papír félig már elenyészett – belekapott a láng – de a betűk túlélték a tűzhalált. A jel győzedelmesen hirdeti a kultúra elpusztíthatatlanságát – és paradox módon: kínhalálát. .(Mellékesen: az Iszlám Állam (IS) múzeumpusztításai, könyvégetései különös aktualitást is kölcsönöznek e kép többértelműségének.) De a Pompeji fal című (1968-as) kép papír/betű idézete is ilyen „maradvány: a holtan is „élni képes” jel: a „minden rommá változott” eseményét a betűkód legyőzi. Mondanám:„utalása” festőileg „kivirágzik” – igaz, csak sötét tónusban (barnába süllyesztve) – de mégis „peinturesque” – tökéletesen „festőietlen” mivoltában. Azaz jelfunkcióján túllépve, önmagában lesz a festőiség önreflexiója.

Írás a falon, 1967, olaj, farost, 60×60 cm

Habár Ország játszik a jelentésmegvonás (azaz a kód önálló képiségével), valamint a jelentéstelítettség és képszerűség egyesítésével. Ilyen az Írás a falon (1967-es) című képe. A képcím híres biblikus hely, és köznyelvben is használatos vészutalás – tehát nagyon is van „jelentése”, akár jelenre való vonatkozásában is, ugyanakkor a festőnél önálló peinturesque „darab” – csak a képháttérben valaminő fenyegető vég utalásával.

De a betű-képek – melyeket Ország használ – több vonatkozásúak: az Írás a falon című kép esetében nem héber betűt látsz (azt is), de nekem ez a formáció tibetinek tűnik (nem az, csak hasonlít) – vagyis kultúrákon átfutó (azokat egybefogó, ám direktben egyikre se hajazó) jel. (A tibeti írás képszerűsége úgy hat, mintha képzelet szülte volna, pedig nyolcmillió ember használja jeleit.)

Vagyis: a tökéletesen nem-festői (verbális, írott, papirusz-szerű stb. kódalak) átlép önnön képi reprezentációjába, elhagyja jelentéshordó funkcióját, s kód-léte válik a festőiség hordozójává. És egyben egy-egy letűnt civilizáció (kultúra) melankóliáját, olykor drasztikusabban: a félmúlt emberirtásának jeleit.

Exodus. Vonulás, 1963, olaj, farost, 60×125 cm

Az Exodus (Vonulás) című 1963-as képén több egymás felett-alatti sorban kockák, tán homályos betűk, számok „vonulnak”. Az egyes figurákat – több tucatot – keretbe, kockába foglalta: mint az egyiptomi fáraók megkülönböztető jeleként használt „cartouche”-t[1], azaz nevük külön „dobozt” kapott. Egyedek, akiket hajtanak – de akik (a képen legalábbis) megtartották individualitásukat. Mert egyértelmű az utalás a pesti utcán feltartott kézzel hajtott sárga csillagosokra: Országnál a „cartouche” a végtisztesség. Alul-felül a házra emlékeztető bejárat/kapu, ahonnan – és ahová – menetelnek. Az Exodus cím (bár sok jelentősége nincs a képaláírásoknak) a létből való kivonulásra, illetve a holokausztsorsra utal. A kép jobb oldalán tekercsek: az áldozatok nevei – valahol a halhatatlanságban – fel vannak írva…

Architektúrák. Régi városok kapuja, 1966, olaj, farost, 71.5×62.5 cm

Ország Lilit a múlt, a romok világa, a holtak birodalma izgatja. Betűk és romok, jelek és architektúrák így felcserélhetőek (mármint jelentésbeli szempontból): mindegyik a halott múltra utal. A színezés furcsasága: barnás-sötét alaptónus, a földszín variánsai sorakoznak olykor fehér kerettel, elővillanó fehér (gyűrött, pusztuló) lapokkal. A földszín a misztikában a vezeklés, a megkövetés kódja: ennek árnyalatai, valamint ezeknek a fehér papiruszokkal való kontrasztja adja a kép vibráló mozgalmasságát. Illetve többet: a felejtést megtiltó gesztust. Hasonló csendes paranccsal találkozol „sorakozó” jellegű kockába írt, betű-számsorok esetében is. Így például a Lamentáció (1967) esetében: „dobozok” sora alul, majd szélfútta papírok, köztük szórtan-lineárisan kopt betűsorok – a halálba menők „névsorolvasása” kopt variánsban. Itt is a földszínek variánsait használja, és ezek kockáiból, hártya-jelenéseiből világítanak a szertefútt lapok és alattuk-mögöttük a betűsorok: sorsok megkettőzve – „vonulás” és „névsorolvasás” – ez utóbbi a jelen kegyeletével. A fehér szín (a papírlapok, a betűk fehér inverzei) a transzcendencia koloritja. Pontosabban: a felejtés isteni tilalma a papírfoszlányban, ezekben a szélfútta, hártyaszerű félig-pusztult „levelezésben”. De akkor is: lapok-betűk élnek, azt sugallják (nekem, legalábbis) hogy a menetelők egyedi személyisége nem veszhet el: a kép megismételt fehér lapkockái az emlékekben megmaradás parancsát közvetítik.

E képtípus (képforma) – így lesz vad performansz: nyugodt elrendezéssé (négy egymás feletti/alatti sor), valójában kemény parancsot közvetít, bár csak lapokat, cartouche-okat, kockákat látsz. Ez akár Ország Lili logója is lehetne: csendes, egyiptomi, kopt-örmény utalásai – voltaképp felkiáltójelek. Pedig habitusától távol áll a „kiáltás”, a kép fojtott földszerűsége mégis egy elhaló parancs többszörös ismétlése. (Mert más képein – az imént idézett Exodus címűn is – ez sorvezető „játéka” – ha ildomos ezt a kifejezést használnom: „mutat” valamit, ami látvány ugyan, de valójában rejtett-titkos vizuális parancs.

Talán meghökkentő módon azt mondanám, hogy Ország képalkotásában illokucios formával dolgozik (akár tudatos, akár csak én ismerek rá erre a John Austintől származói nyelvi-aktus formára[2]. Az illokutív beszédaktus, azt a beszédhelyzetet írja le, amikor a mondatnak nincs önálló jelentése, funkciója egy aktus „vezénylése”: utasítás, parancs, tanács, figyelmeztetés hordozója[3]. Ország képein az „álló performansz” és az illokutív aktus egymásba fonódik, egymást helyettesítheti, de mindenképp csendes „utasítás”. Az emlékmegőrzés titkos diktátuma, miközben peinturesque mivoltában a libegő lapok és betűsorok, a kockákba sűrített zsidó életelemek képalkotóként is élvezhetőek. Illetve: mint nézők így élvezzük, aztán átjár bennünket a titkos (észrevétlen) parancs. Ország Lilinél gyöngédebb egyéniséggel ritkán találkozol – itt halk parancsszava kezd lassan világítani.

A Labirintusok jeges világa

A kiállítás külön termekben, más megvilágításban a teljes labirintus-birodalmat, százvalahány festményt, ill. monotípiát – mutat be. Sorozatot, amiből az 1979-es, Műcsarnokbéli tárlaton csak ízelítőt láthattál.

Ez a labirintus azonban nem az, amire gondolsz, amivel játszunk, ami legendáinkban él. Országnál a „labirintus” az emberi kultúra „raktára”, titkos menedéke. De ne fussak a diagnózis elébe.

A legendabeli labirintus börtönként szolgált Minósz krétai király udvarában, ahol a Minótaurosz szörnyet tartotta elzárva. Tehát eredeti funkciója cseles zárka volt, nem lakattal, hanem a kijárat titkosításával. Kacskaringós (geometrikus) folyosók, zsákutcák, áttekinthetetlen kanyarok bolondíthatták a próbálkozót, onnan a legravaszabb gonosztevő sem tud eljutni a kijáratig. Felteszem, hogy az embertestű-bikafejű Minótauroszt a palota security-emberei sem tudták legyőzni, ezért dugták a labirintus csapdájába. Az athéni Thészeusz azonban legyőzte, és a kacskaringós/geometrikus folyosókon – szerelme – Ariadné fonala segítségével ki is jutott a szabadba. A legenda századok által megszűrve és lecsupaszítva geometrikus tekervényként él a mai napig: kör, vagy négyzet keretben futó, vonalként folytatódó, vagy zsákutcát jelentő csíkokkal – hogy aztán mára rejtvényjátékká szelídüljön.

Ország másképp használj a Labirintus-metaforát. Elsőre is feltűnik, hogy nincs rejtvényszerű útvonal, talányos középpont. (Talán két képe mutatja be a hagyományos labirintusformát.) Nála a labirintus össze nem függő utalások gyűjteménye, a kultúrtörténet málladékaiból, vagy építészeti csodáiból kirakott kvázi-mozaik. Például majd minden darabban felbukkan egy-egy antik figura, mint „idézet:”: ilyen például a Labirintus kék tükörrel című kép, vagy a Labirintus LXX. Várakozó I. 1974-75.  Antik ülő szobor, netán mozgó kép (ahogy a Labirintus XIV. Ülő és távozó figura című képén,1977) – igaz, nehezen tudod kivenni, hogy egyiptomi vagy görög alakokról van szó a kép centrumában. És persze visszatérnek a betűk, falak, kapuk, jelentéstelenített kódjelek, szent iratok, tóraidézetek, és tükrök.

Labirintus LXX. Várakozó I. Zöld ragyogás, 1974-75, olaj, farost, 63×120 cm

Exkurzus: a festmény, mint álló mozgókép

Megállnék kicsinyég, hogy közelebbről nézhessek kedvencemre, a Labirintus kék tükörrel című (1977-es) kék tónussal játszó festményére. Egy képben legalább egy tucat kép szerepel kisebb-nagyobb négyzetekben elrendezve. Mi ez? Játék a „kép a képben” trükkjével? Több annál. Először is két antik szobor (utánzat) bukkan elő: a kép felső sarkában egy etruszk töredék, bal oldalán – meghatározó ponton – ülő (királyi?) alak. Tükörből kettő is van – fehér, kerek ábra – nem „tükrözést” szolgálja. Inkább kulcs a kép megértéséhez. Ugyanis itt minden többszörözve látszik, az alsó sor három „kis-képén” nyomtatott áramkör-rajzok: fekete alapon fehér, kék nyomatban fekete vonalakkal, és fehérben mintha tussal húzottak lennének a csíkjai. A kép közepén három sztélészerű táblán kvázi-betűk függőleges sorban, ugyanez a kép jobboldali, legnagyobb „kockájában” félbehagyott, odavetett kvázi-betűkkel, valami ovális képnyomatot körülvéve – ugyancsak másképp-ismétlés. És hát a kép alapmotívuma az áramkörvázlat – a bal felső saroktól a festményt záró alapsorig ismételve.

Országnál a „tükör” (ami több képének is eleme), lényeges utalás: a múlt darabjai egyszer „voltak”, ami ma fellelhető, az csak „tükörkép”, azaz utánzat, idézet, netán trompe-l’oeil, (mint e képek egyikén-másikján a szoborszerű, ám kivehetetlen alakok áttűnése). A valóság – eltűnt, mi már csak tükörképeivel dolgozunk, de mint ilyenek halálosan fontosak, egyetlen kapaszkodónk a felejtés ellen, a múlt megőrzésében. Tehát: sokszorozni kell őket (talán innen a „kép a képben” tucatnyi grafikai kockája). A tizenvalahány kisebb-nagyobb képet három vízszintes (aszimmetrikus) sorban rakta fel – a kép-egész így válik „álló mozivá” –, a sorozaton végigfutni olyan, mintha a kultúrtörténet peregne le előtted.

A Labirintus kék tükörrel ráadásul a tükörmotívumot is karikírozza: a kisebb-nagyobb képalkotó kockák témái aprólékosan ki vannak dolgozva, csak a két tükör üres, a kerek pudrié-formában nincs semmi. Illetve: a középső toalett-tükör párja a mellette lévő „kockában” ábrával kitöltött tükör-formára rímel. Játék.

A kép-egész zseniális színeloszlásával – alapban szürkés-lila, majd itt-ott szénvonalas grafikai elemek, és mindenütt játék a fehér-foltbetétekkel – egyszerűen lebilincseli az embert. A kép-jelentés persze maga a talány, mint néző, én is csak vakargatom a fejem. Amiben az a fantasztikus, hogy ennek ellenére nem tudok elszakadni a festménytől, ott tart, muszáj „elidőzni” előtte: szuggesztív hatása megállít. Miért? Ez Ország Lili titka. Vigasztalhat, hogy minden jelentős kép ilyen „stop”-jellel rántja magához a nézőt: múzeumi termekben sétálva egyszer csak nem mehetsz tovább. Mondanám: ez a kvalitás legfontosabb értékjele.

Az ember: nyomot hagyó lény

A képstruktúra többnyire merev négyzetes felosztású, egy képben több kocka, egy kiemeltet körülvéve, vagy sorba fejtve. Másutt a Föld alatti világ jeges birodalma, ahol kapuk nyílnak a semmire, a reneszánsz oszlopcsarnokokban nem lakik senki. (Lásd Folyosók a Labirintus sorozatból, Triptichon, 1976,) De „véletlenül” (vagy épp felnagyítva) az egyik kockában egy hellén szoboralak. Ül vagy áll, netán búcsúzkodik? Nem ember-lény – szobor. Amint tetteti az életet. (Ahogy a Pompeji megkövült – épp mozdulni akart, közben megégett, a testek színházának figurái.)

Jeges ez a világ, mert nincsenek benne emberek: a „falon túli birodalom” ez, egykor kultúrák nyomaival. Igen, a nyomok (Jacques Derrida „trace”-fogalma itt rámutató értelmet nyer…) Emberek voltak – mint Pompejiben, vagy a Múltba nyíló kapuk II című képen (1972) – de már nincsenek – eltűntek, elpusztították őket. A Labirintus nyomaik jeges árnyékvilága.

A történelem, aminek ugyancsak nincs nyoma. Mint említettem, csak kultúrtörténet van, annak is csak a kezdete (görög-római plasztika) és vége (a jelenben használt információs technikai „bedrótozás” vonalhálójaként. Mert Ország Lilinél a teret nem egyszer nyomtatott áramkör (1977-ben!) hajszálvékony vonalai töltik ki. (Lásd Ariadné fonala I, 1977)   Gondold meg: a kép festése idején épp hogy „feltalálták” ezt kapcsolási, felületkezelési technológiát, amire Ország Lili, mint grafikai alapanyagra lecsapott. Amit, azt hiszem, joggal nevezhetek képtechnikai forradalomnak: a görög szobor, asszír sztélé és a nyák hajszálvonalainak találkozása: a klasszikus ókor a késő huszadik század, a hellén tárgy-civilizáció és az informatikai kultúra összevonása. Halott világ „nyomaiként”.

Labirintus. Ariadné fonala I., 1975, olaj, farost, 100×100 cm

Ország mintha jós lett volna, mármint hogy több képén is utal a tényre: az információs technológiáé a jövő. A labirintus-sorozat számos darabjának használja az IT architektúra vonalazását. Beépítette kozmológiájába, a holtak házába, ahol csak romok-kapuk-írástöredékek vannak. Labirintusaiban egy valamikor volt és egy talán leendő (eredendően halott) világ találkozik. Mert mindkettő ember nélküli. Atomháború után vagyunk…

Képtechnikai forradalom

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a képmező szélén újra feltűnnek a betű-mitológia elemei, tekercsek, falrészek, meander- és kopt jelek, – miközben a képen árkádokat négyzetes tagolású „narratíva nélküli” ősmese-kereteket találsz. A Labirintus sorozat ennyiben összefoglalja életművét – a fal-mitológiát, a betű-metaforával való kultúra-játszmát és a romvilág halálos csábítását.

By the way: a Labirintus-sorozatból, mint az életmű összefoglalásából hiányoznak a pályakezdő festő ikonos korszakára való utalások. Nem véletlenül: itt e sorozatban, rövid élete végén szabadult meg végleg Vajda Lajos nyomasztó-felszabadító zsenijének hatása alól. Végre autonóm művészként teremti negatív kozmoszát.

A Labirintus víziójával jelenik meg a kék szín – mint például az imént idézett Ariadné fonala című képen: új festői beszédmód indul. A korábbi föld- ill. sötétbarna tónust egyre több helyen oldja a kék (másutt: vörös, élénk lila) részfelület. Nem mondhatom, hogy „vidám kék” – mert Országnál ez a kék ugyan lazítja a komor struktúrát, de ez a világító szín fenyegető, halált hozó vidámság. Pompeji – amit meglátogatott, amit jegyzetelt – számára „a halott város, mint műalkotás” maradt meg, és a Labirintus képei e halott birodalmat – Ország élményét, ítéletét a mai világról – tárja elénk. A csillogó kék, és az eleven vörös koloritja lángol – de ez a pusztulás máglyája és a halál ünnepe: pesszimista festészet.

Emberi sors: történelem nélküli történelem. Ország Lili úgy kezeli a Labirintus-metaforát, mint a nagyi ékszeres dobozát: a sorozat az emberi magaskultúra alfájának és ómegájának összefogása. Csak a kezdet és a jelen: egymásba fonva. Ami történelem, civilizációk sorsa, emberi szenvedés – az képileg nincs jelen, illetve „nyomaiban” ott van, amennyiben beleolvad a falakba, kapukba, tükrökbe – és a képtörténés kódjeleibe. Nyomaiban, ismétlem Jacques Derrida híres fogalmával, a trace-szal: „az ember nyomot hagyó lény”[4], élete és halála után a nyom marad igazán eleven, mert visszakereshető és művészileg élvezhető. Csak éppen halott.

Gyár előtt, 1955. (Falas önarcképként is idézik) olaj, vászon,30.5×69.5 cm

Így aztán a Labirintus sorozatban csak a kezdet (az egyiptomi- görög-római kultúramodell) és a vég (fura módon a jelen logója: a nyomtatott áramkör rajza, vagyis: korunk IT civilizációja.), tehát az idők két szélső tartománya éli halott világát ezeken a képeken. Közöttük nincs történelem – mintha a posztmodern történelemfelfogást vallaná magáénak – jóval annak megjelenése előtt. Valójában persze nem posztmodern ez, hanem a „halott világgal” való tragikus játék. Itt csak falak, romok, és üzenet nélküli betűk vannak, valamint jéghidegen záródó, vagy ürességre nyíló kapuk. Fal-variánsok mindenütt – (Ország Lili vallomása szerint ez alapvető festői motívuma. Lásd emblematikus Falas önarckép 4 című képét, ami a kiállítás logójaként is szolgál.)  A falakon feliratok, enigmatikus jelek – egykori eleven kultúrák nyomai (trace, megint), de mintha a mai graffiti anarchista jeltömege is beköszönne szőnyegszerűen” kibontott képeibe.

Sokáig marad emlékezetes kiállítás az MNG installációja.

Árny a kövön

 ORSZÁG LILI (1926–1978) ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN

Kurátor: Kolozsváry Marianna

 A kiállítás megtekinthető: 2017. március 26-ig

 

Jegyzetek

[1]  A cartouche (ráma): a fáraó hieroglifában írott nevét egy ellipszis alakú vonal-dobozba, rámába helyezték, a fenség jelzéseként

[2] Austin, John: Tetten ért szavak, Bp. 1990.

[3] Például „vegyél sálat, mert hideg van!”, a „vegyél” = tanács, jelentése nincs, de előír egy aktust, amit jó, ha végrehajtasz (parancs és sugalmazás közötti utasítás)

[4] Jacques Derrida: Grammatológia. Bp. 2014.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

CÍMKÉK: