Sütő András az angol nyelvű világban

|

Részlet egy tanulmányból

“Sütőről komoly kritikával sehol nem találkoztam angol nyelvterületen”

2014 elején, amikor a „Lamp of Memory: On András Sütő’s Advent in the Hargita Mountains” [„Emléklámpa: Advent a Hargitán”] tanulmányomat elkezdtem írni, biztos voltam abban, hogy meglehetősen sok angol nyelvű anyagot találok majd Sütő András drámáiról, műveiről. Hiszen az erdélyi, Kossuth-díjas, polgárjogi aktivista írónk műveiről, tekintélyes politikai vihart kavaró drámájáról és annak nagy diplomáciai visszhangot keltő bemutatójáról kellett hogy tudjon a világ 1986-ban. Vagy ha akkor nem, később a vasfüggöny megszűnte után biztosan ismertté vált neve és művei, főleg az angol nyelvű világban. De ez sajnos, nem így volt. Annak ellenére, hogy ma számottevő anyag angolul elérhető a közép- és kelet-európai rendszerváltás idején született irodalmakról, azt tapasztaltam, hogy Sütő művei még huszonöt évvel a kommunista rendszer bukása után is, elgondolkodtató módon, viszonylag visszhangtalanul maradtak az angol–amerikai világban. Ennek okai között lehetnek az összetett hazai és nemzetközi irodalmi kanonizációs folyamatok, melyek Sütő műveinek meglepően kevés fordítását eredményezték angolra, korunk kultúraközi globális nyelvére, lingua franca-jára; egyelőre életművének csak töredéke van meg ezen a nyelven: három drámájának fordítása és bemutatása után az angol nyelvű közegben nem volt érdemleges folytatás, sem túlzott recepció. Sütő életműve jelenleg még mindig kevéssé ismert a nemzetközi irodalmi világban.

Sütő-András1

Sütő András

[…] Rövid és korántsem teljes áttekintésem ezt a – még folyamatban levő – recepciót igyekszik vázlatosan összegezni, különös tekintettel a lefordított primer szövegekre (és előadásokra), a körülöttük levő nélkülözhetetlen epitextusra, az intertextualitásra és Sütő-szövegeinek kultúrák között kialakult dialogikusságára. Sütő András helyét az angol nyelv közvetítésével több országban és platformon megjelent, különböző típusú írásokban feltérképezni különösen fontos, hiszen ezek a legtöbbször heterogén jellegű említések lényeges visszajelzést jelentenek számunkra arról, hogy milyen szerepet tölt be jelenleg a nagyvilágban egyik legfontosabb írónk életműve.

A fordítások mellett a nemzetközi hírforrások is fontos közvetítői egy szerző munkásságának. Sütő András kapcsán például az angol nyelvű sajtóorgánumok elsősorban az író gyászhírével foglalkoztak. […] Az Amerikai Magyar Koalíció/The Hungarian American Coalition (www.hacusa.org) 2010. március 18-án közzétett sajtóközleményben a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága Irodalomtudományi Munkabizottsága szervezésében létrehozott Sütő András-konferenciával kapcsolatosan egy részletes angol nyelvű életrajzzal emlékszik meg Sütő Andrásról (elérhetőség: http://www.hacusa.org/en/2010-press-releases/in-memoriam-andras-suto-hungarian-writer-and-human-rights-advocate); de fellelhető néhány angol nyelvű életrajzi összefoglaló különböző magyar szájtokon is, az egyik például a „Kultúra.hu – Pont a kultúráról” (elérhetőség: http://www.kultura.hu/andras-suto ) weboldalán.

Ami a repozitóriumokat, intézeteket, alapítványokat, enciklopédiákat és folyóiratokat illeti, itt is nagyon ritka az angol nyelvű biográfia (és nem csak Sütő András kapcsán). […] A fontosabb angol nyelvű irodalmi enciklopédiákban Sütő András neve külön címszóként szerepel, de sok esetben írónkat a „Magyar irodalom” címszó alatt említik meg. A The Cambridge Guide to Theatre például, a „Hungary” szócikknél (Banham, 1995: 505–508) emeli ki Sütő András munkásságát Illyés Gyula, Németh László és Székely János műveivel együtt, külön kitérve a Csillag a máglyán című drámára (Banham, 1995: 507); hasonlóképpen az Encyclopedia Britannica Online. Academic Edition (elérhető: www.britannica.com) a „Hungarian literature” [„Magyar irodalom”] címszó alatt Sütő Andrást a legjobb 1945 utáni romániai magyar íróként említi (különösképpen mint regény- és drámaírót). A The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance Horgas Judit által írt (109 szóból álló) szócikk kifejezetten Sütő Andrásról szól, ahogyan ugyancsak Horgas Judit tollából való a 2010-ben nyomtatásban és online is megjelent The Oxford Companion to Theatre and Performance (101 szót tartalmazó) Sütő-szócikke; 2014 decemberében pedig egy 1256 szavas Sütő András szócikkem jelent meg az online közzétett, nemzetközi The Literary Encyclopedia-ban. Sütő munkásságának különleges nyelvezetét emeli ki Ivan Sanders, aki Bodor Ádám munkásságáról ír az 1982 és 1993 között a Michigan Egyetem Szláv nyelvek és irodalmak tanszékének, később a Yale Egyetemi kiadó gondozásában publikált Cross Currents (Ladislav Matejka et al. szerkesztésében) című 1987-es közép-európai civilizációt, történelmet, irodalmat és politikát tárgyaló évkönyvében, melyben említi Pusztai Jánost és Szilágyi Istvánt is, és ugyanitt sérelmezi, hogy a Nyugaton még mindig nagyon keveset tudnak az erdélyi magyar irodalomról (Sanders, 1987: 129).
Az erdélyi kultúrák rivalizálását és kölcsönhatását alaposan bemutató History of the Literary Cultures of East-Central Europe [Kelet-közép Európa irodalmainak története] második kötetében található nagyobb „Transylvania’s Literary Cultures: Rivalry and Interaction” fejezetének „Transylvania under Communism” [„Erdély a kommunizmusban”] című alfejezetében John Neubauer, Marcel Cornis-Pope (együtt Kibédi-Varga Sándor és Harsányi Nicolae-val) elemzik az erdélyi magyar irodalmat és kontextusát, és itt Sütő Andrást korának legnagyobb erdélyi prózaírójaként jegyzik; a szerzők ezt az Anyám könnyű álmot ígér című Sütő-művel példázzák (2006: 281).

A Sütő András munkásságát tárgyaló kritika angol nyelven jelenleg még meglehetősen ritka: Bertha Csilla 1987-es tanulmánya, „Tragedies of National Fate: A Comparison between Brian Friel’s Translations and Its Hungarian Counterpart, András Sütő’s A szuzai mennyegző” [„Nemzeti sorsok tragédiája: Brian Friel Fordítások és Sütő András A szuzai mennyegzője–Összehasonlítás”], amely az Irish University Review-ben jelent meg tulajdonképpen az egyetlen, amit e témában eddig találtam. Személyes levelezésben Bertha Csilla megerősítette ezt a tényt, amikor 2014. augusztus 27-én Debrecenben kelt elektronikus levelében azt írta, hogy „sajnos Sütőről komoly kritikával sehol nem találkoztam angol nyelvterületen”.

Kuszálik Péter Sütő András-bibliográfiája

A Sütő-drámák angol fordításainak feltérképezéséhez és az angol nyelvű előadások listájához komoly segítséget nyújtott Kuszálik Péter nélkülözhetetlen kötete, Sütő András életműve – Annotált bibliográfia, amelyből kiderült, hogy angol nyelvre Sütő művei közül eddig csakis drámákat fordítottak le. Hiánypótló fordítások ezek, ahogyan Bertha Csilla írja a Korunkban megjelent cikkében:

[A] magyar irodalom, ezen belül a dráma ismertsége külföldön szomorúan minimális, magyar drámák (Molnár Ferenc Liliomán kívül, amely Carousel címmel, musical változatban vált híressé) jóformán sosem szerepelnek angol nyelvű színpadokon. Ezért is különösen örvendetes, hogy Brogyányi Jenő, a felvidéki származású amerikai műfordító és színházi szakember jó néhány magyar drámát publikált amerikai folyóiratokban és kötetekben saját angol fordításában, s be is mutatott a feleségével, a rendező Pamela Billiggel közösen alapított New York-i kicsiny, nem kommersz színház, a The Threshold Theatre Company (Küszöb Színtársulat) előadásában. (2008)

Kuszálik könyve útmutatást ad az angol nyelvű előadásokhoz is, melyeket az Egyesült Államokban New Yorkban mutattak be. Először 1976. október 12-én a Magyar Ház meghívására az Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámából [The Palm Sunday of a Horse Dealer] (Brogyányi Jenő fordításában) próbaolvasást szervezett a The Threshold Theater Company (Kuszálik, H01503). Az első angol nyelvű bemutató a Csillag a máglyán [Star at the Stake] (ford. Brogyányi Jenő) volt 1979. március 24-én, ugyancsak a The Threshold Theater Company (független amerikai színház, elérhető honlapja http://thresholdtheatercompany.org/) előadásában és Pamela Caren Billig rendezésében (Kuszálik, H01806); majd ugyanaz a társulat és rendező 1980. március 6-án bemutatta a Káin és Ábel művet, amit ismét Brogyányi Jenő fordított (Kuszálik, H02007). Ugyanez az annotált bibliográfia ismerteti a drámafordítások publikációs adatait is. A State University of New York at Binghamton Max Reinhardt Archive által 1980-ban kiadott Modern International Drama. The Magazine of Contemporary International Drama in Translation (Vol. 13, No. 2. 1980 Spring: 53–97) kötetben jelent meg először Sütő Brogyányi Jenő által angolra fordított darabja, a Csillag a máglyán [Star at the Stake], egy tervezett drámatrilógia első részeként (Kuszálik, D160).

The Palm Sunday of a Horse Dealer

Tizenegy évvel később, az Egy lócsiszár virágvasárnapja [The Palm Sunday of a Horse Dealer] jelent meg a Drama Contemporary–Hungary. Plays by András Sütő, Géza Páskándi, István Csurka, György Spiró, Mihály Kornis részeként; e kötet szerkesztője és bevezetőjének írója Eugene [Jenő] Brogyányi, a kiadók pedig a New York, Performing Arts Journal és a budapesti Corvina; ugyanez a drámafordítás-gyűjtemény jelenik meg New Hungarian Drama. Plays by András Sütő, Géza Páskándi, István Csurka, György Spiró, Mihály Kornis cím alatt is pár adatbázisban (Kuszálik, D170). E könyv bevezetőjében a szerkesztő-fordító külön kitér Sütő drámaműveinek szemléleti összetevőire (Bertha Zoltán, 2010: 110), és utal az írói világkép azon elemeire, melyek „egyenesen a magyar irodalom egészére vetíthető bizonyos magárahagyottság-érzésről, lételméleti magányosságról (’ontological solitude’)” beszélnek, kiemelve „a magyar literatúra külföldi ismertségének általános hiányosságait”, és rámutat arra, hogy a kortárs magyar drámairodalom és színház még mindig túlnyomó részben ismeretlen terület („terra incognita”) az angol nyelvű olvasó- és színházi közönség számára (Brogyányi qtd. in Bertha Zoltán, 2010: 110). Kuszálik Péter annotált bibliográfiája B 450-es tetélként jegyzi A szuzai mennyegző angol változatát, amely kéziratként szerepel – és egy fénymásolt példányban található jelenleg is – a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszék könyvtárában. Ezt a drámát, melynek angol címe The Wedding Feast at Suza. A Play in Three Acts, Bertha Csilla és Donald E. Morse fordították le 1993-ban, amikor a londoni Royal Holloway egyetemen tanítottak. Ahogyan Bertha Csilla írta, „ott az egyetem drámasorozatában kiadták (Southerland House text), de csak belső használatra, spirálozva, egy példányunk van belőle. Az tehát nemigen számíthat kiadásnak”, (Bertha Csilla, személyes elektronikus levelezés, 2014. augusztus 27.). Azóta A szuzai mennyegző angol változata jelenleg megjelenés alatt áll; a kiadásáról a szegedi székhelyű, 2010 óta működő, nyílt hozzáférésű, nemzetközileg jegyzett angol és magyar nyelven publikáló egyetemi kiadó, az AMERICANA eBooks gondoskodik (alapító főszerkesztők: Cristian Réka M. és Dragon Zoltán, elérhetőség: http://ebooks.americanaejournal.hu/hu/); ez a Sütő-dráma minden típusú mobil és elektronikus platformon (.mobi és .epub formában), valamit POD (Print-On-Demand, azaz igény szerint nyomtatás) verzióban lesz hamarosan online szabadon hozzáférhető. Kuszálik Péter könyvének adatgyűjtési lezárása óta (2007. december 31.) egy újabb drámafordítás keletkezett. Bertha Csilla és „az angol anyanyelvű, amerikai állampolgár, de magyarországi lakos, Donald E. Morse, irodalmárok, mindketten a Debreceni Tudományegyetemen tanítanak, s kétféle anyanyelvükből adódóan, közösen dolgoztak a fordításokon” (Abrarovits 2010). 2008-ban a dublini Carysfort Press gondozásában kiadták a Silenced Voices. Hungarian Plays from Transylvania [Elhallgattatott hangok: Erdélyi magyar drámák] kötetet, mely Sütő András Advent in the Hargita Mountains [Advent a Hargitán] (András Sütő), Lászlóffy Csaba The Heretic or a Plague of Sins [Az eretnek/Csórécsigavész], Páskándi Géza The Avenger, the Gatekeeper, or It Is Requested that You Wipe Your Feet [A bosszúálló, a kapus, avagy Kérjük a lábat letörölni], Székely János Caligula’s Governor [Caligula helytartója] és Szőcs Géza A Christmas Play or Uncle Louie and the Little Ones [Karácsonyi játék avagy Laiosz báci és a kisdedek] című drámáinak angol fordítását tartalmazza. A hiánypótló könyv bemutatóját a nagyhírű dublini Színházi Fesztivál idejére, 2008 októberére időzítették, hogy „minél nagyobb visszhangot kapjon az erdélyi drámairodalom” (Bertha Csilla 2008). […] A Silenced Voices angol nyelvű, minden részletére kitérő recenzióját 2011-ben Bollobás Enikő írta meg a Hungarian Review folyóiratnak; ez a kiváló szöveg online is elérhető a következő weboldalon: http://www.hungarianreview.com/article/silenced_voices.

Digitális Sütő

Mivel Sütő András műveinek csak kis része van meg angol nyelven, szükséges lenne minél több szövegét angolra fordítani; nemcsak a drámáit, hanem regényeit, esszéit is tolmácsolni kellene a világon egyre nagyobb számú angolul értő közönségnek, ahogyan a meglevő Sütő-monográfiákat is. Továbbá a lefordított darabok népszerűsítése, esetleges újrakiadása online verzióban (is) és színpadra vitele (itthon és külföldön egyaránt, színházakban és egyetemi közegekben) fontos és hasznos lépésnek tűnik, ahogyan a nagyobb számban megjelenő angol nyelvű kritika és összehasonlító elemzés is tovább lendítene Sütő nemzetközi ismertségén; de az író munkásságának kiemelt ismertetése angolul különböző nemzetközi fórumokon és konferenciákon is lényeges lépés lenne. […]
Utoljára, de nem utolsósorban, ki kellene használnunk a mára már megkerülhetetlenné vált digitális világ lehetőségeit, azt, hogy Sütő műveit be tudjuk kapcsolni angol nyelven is a globális információ infrastruktúrájába (digitális publikációk, közösségi hálózaton létrehozni tematikus felületet; blog, twitter, tumblr, vlog, felvett angol nyelvű előadások online lejátszása, online felolvasások, online kritika angolul és így tovább). Ez pedig azt jelentené – Aradi Schreiner József Sütő András-műhelykonferencián elhangzott elmés mondata szerint – hogy „ma az író úgy tud tovább élni, ha blogolják”.

A tanulmány teljes szövege a (M)ILYEN GAZDAGOK VAGYUNK? című, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 2014. október 29-30-án rendezett Sütő András-műhelykonferencia kötetében jelenik meg (Marosvásárhely: POLIS-ART, 2015).

Bibliográfia
Abkarovits Endre, “Erdélyi drámák angolul”. Június 2010. Székelyföld kulturális folyóirat. Web: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTA4Mw==
Banham, Martin, ed. 1995. “Hungary”. In The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge University Press: 505-508.
Bertha, Csilla, “Tragedies of National Fate: A Comparison between Brian Friel’s Translations and Its Hungarian Counterpart, András Sütő’s A szuzai mennyegző”. Irish University Review, Vol. 17, Issue 2, 1987: 207-222.
Bertha Csilla, “New York számára teljesen új hang. Páskándi Géza drámái angolul”. Korunk, Augusztus 2008. Web: http://www.korunk.org/?q=node/8988
Bertha, Csilla – Donald E. Morse, Eds. 2008. Silenced Voices. Hungarian Plays from Transylvania. Dublin: Carysfort Press
Bertha, Zoltán. “Az Advent a Hargitán ‒ angolul”. Hitel 23. évf. 9. szám, Szeptember 2010. Web: http://epa.oszk.hu/01300/01343/00104/pdf/hitel_EPA01343_2010_09_20101001-50642.pdf
Bollobás, Enikő. “Silenced Voices. Hungarian Plays from Transylvania” Hungarian Review, Vol. II, Nr. 6, November 2011. Web: http://www.hungarianreview.com/article/silenced_voices
Cristian, Réka M. “Lamp of Memory: On András Sütő’s Advent in the Hargita Mountains” Hungarian Review, Vol. V, No. 3, May 2014. Web: http://www.hungarianreview.com/article/Lamp%20of%20Memory%20%E2%80%93%20On%20Andr%C3%A1s%20S%C3%BCt%C5%91%E2%80%99s%20Advent%20in%20the%20Hargita%20Mountains
“András Sütő.” The Literary Encyclopedia. The Literary Dictionary Company Limited, Ed. Robert Clark. 2014 December, Web: http://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=13451
Encyclopedia Britannica Online. Academic Edition. “Hungarian literature”. EB Inc, 2014. Web: (www.britannica.com). 23 Sept. 2014.
Horgas, Judit. 2003 (online 2005). “Sütő, András (1927-)”. In Dennis Kennedy, Ed. The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance, Oxford: Oxford University Press. Web: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746-e-3821
Horgas, Judit. “Sütő, András (1927-2006)”. 2010. In Dennis Kennedy, Ed. The Oxford Companion to Theatre and Performance, Oxford: Oxford University Press. Web: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199574193.001.0001/acref-9780199574193-e-3821
Kuszálik Péter, 2010. Sütő András életműve. Annotált bibliográfia. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó.
Neubauer, John – Marcel Cornis-Pope – Kibédi-Varga Sándor – Harsányi Nicolae. 2006. “Transylvania’s Literary Cultures: Rivalry and Interaction”. In Cornis-Pope, Marcel – John Neubauer, szerk. 2006. History of the Literary Cultures of East-Central Europe Vol. II., Philadephia, Amsterdam: Johns Benjamins: 245-282.
Sanders, Ivan. “A Note on Ádám Bodor”. Cross Currents, Vol. 6, 1987: 129-130.

CÍMKÉK: