Turul és tabu

|

Bán Zsófia: Turul és dínó

Képek egy magyar értelmiségi életéből

Bán Zsófia legújabb könyve a korábbi esszékötetek szellemében építkezik. Mindegyik írása önmagában is élvezhető, komplex szövegélményt alkot, mégis egyfajta gondolati folytonosságot, esszéken és tanulmányokon átívelő gondolatmenetet lehet kivenni a tudatos komponálással egymás mögé helyezett szövegekből.

ban_zsofia

Fotó: Wikipedia

Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg Bán Zsófia negyedik, Turul és dínó című esszékötete, amely bizonyos tekintetben a szerző 2008-ban megjelent, Próbacsomagolás című tanulmánykötetének folytatása.[1] Az azóta eltelt nyolc év politikai- és társadalmi történései továbbra sem szegték kedvét a szerzőnek abbéli szándékában, hogy a magyar állam és társadalom emlékezetpolitikájáról, illetve kultúrájáról gondolkodjon, valamint a 20. század nagy történelmi traumáival való egyéni és kollektív szembenézés lehetőségeiről értekezzen. A Turul és dínóban Bán Zsófia ezen időszak alatt megjelent tanulmányai, esszéi és kritikái szerepelnek, melyek legtöbbje eugenikáról, a holokauszt kulturális emlékezetéről, annak képi és filmbéli megformálásáról, képzőművészeti ábrázolásáról, valamint irodalmi megjelenítéséről szól, emellett helyet kapott a kötetben a szerző új, kísérletező hangvételű műfajának – melyet saját maga csak „demo-kritika” (tehát demonstráció-, tüntetéskritika) néven illet – pár reprezentatív darabja is, melyek tulajdonképpen afféle „közérzeti tudósítások”, politikai színezetű glosszák, memoárok egy kisebb csokrát adják.

Bán legújabb könyve a korábbi esszékötetek szellemében építkezik. Mindegyik írása önmagában is élvezhető, komplex szövegélményt alkot, mégis egyfajta gondolati folytonosságot, esszéken és tanulmányokon átívelő gondolatmenetet lehet kivenni a tudatos komponálással egymás mögé helyezett szövegekből. Mintha csak egy egységes, képekkel és vendégszövegekkel bőségesen megtámogatott „történetet” olvasnánk. Természetesen az esszékötet olvasmányos, „regényes” jellege nagy mértékben köszönhető a szerző gördülékeny stílusának, kulturális toposzokat, könyv- és filmcímeket[2] kiforgató, könnyed humorának, illetve nem utolsósorban olvasottságának és hatalmas művészettörténeti tudásának. Ahogy annak is, hogy a Turul és dínó látszólag egymástól távoli képzőművészeti alkotásokat és szépirodalmi műveket köt, montázsol össze, amelyek kapcsolata aztán számunkra, olvasók számára is nyilvánvalóvá válik.

b1453080

Ezeknek köszönhetően egyfajta „értelmiségi naplóként” is olvasható a kötet, amiben a könyv eleji Le rúzs et le noir című írás személyessége, illetve a kötet utolsó fejezetét kitevő demo-kritikák, melyek szintén értelmezhetők „útinaplóként”, széljegyzetként, nagyon jól keretezik a Turul és dínó közepére helyezett tanulmányokat és esszéket. Ám ebben a kötetelrendezésben a tanulmányok is visszahatnak a személyesebb hangvételű szövegekre. A képek és filmek, illetve a szépirodalmi művek világában magabiztos nyugodtsággal mozgó „értelmiségi én”, vagyis a szerző számára ezek a tudományos hangvételű esszék mintegy referenciapontként működnek, melyek segítségével jöhet létre a látás képessége – tekintetünk tagadhatatlanul kulturálisan, társadalmilag- és ideológiailag konstruált[3] –, aminek segítségével a Budapest utcáin látott tüntetések világa (hiszen ez a demo-kritikák színtere) teljességgel dekódolható, adekvát tapasztalat lesz. Más szóval tulajdonképpen a tanulmány- vagy esszéírói pozícióból (magából a könyvből, az írásból) kilépő szerző hús-vér megkonstruálódásának lehetünk tanúi, ahogy járja a tereket és az ismert utcákat. Ellenben itt gyorsan meg kell fogalmazni egy észrevételt, miszerint a demo-kritikáknak pont az a hátrányuk mondjuk a Rosszkedvünk nyara – A negatív képesség menedéke; a Kommentár vagy prófécia (?) A modell problémája Walter Abish Német ez még? című regényében írásokkal szemben, de ide sorolhatnánk a már korábban említett 2W: Párhuzamos tekintetek – A W. fejezet (Nádas Péter) és a W. – projekt (Forgács Péter) címűt is, hogy amikor a szerző a tüntetésen látottakat akarja értekező, elemző módon szemlélni, valamint megfogalmazni ezekkel kapcsolatok észrevételeit, aggályait, a kritika mintha valahogy nem találná meg a maga „helyét”. Úgy tűnik, mintha Bán Zsófia személyes érintettsége okán (mivel hús-vér valójában van jelen a tüntetéseken) nem tudna egyszerre résztvevője és objektív kritikusa lenni az eseményeknek. Azonban lehet, hogy a demo-kritika „műfajának” rövidsége miatt (egy-egy ilyen írás átlagban négy oldal terjedelmű) nem jön létre a látottak kritikusi summázata, vagyis a kép és szöveg közötti finom összhang. Pedig e montázstechnika a kötet esszéiben és tanulmányaiban nagyon jól működik.

A kép/képiség fontossága (e tekintetben a könyv alcíme és a fejezetcímek is sokat sejtetnek[4]) a Turul és dínó kötetben aligha hangsúlyozható eléggé. Túl a könyvben található fekete-fehér fotók, filmkivágatok és korabeli plakátok reprodukcióinak nyilvánvaló illusztrációs szerepén, valamint túl azon, hogy a fotók megléte csak növeli a kötet amúgy is megkapó, attraktív jellegét (köszönhetően a szokatlan, kölyökmacskás, plüss-dinoszauruszos borítónak), a képek szerves részei a szövegeknek. Mely megállapítás egyaránt igaz a kötetben magában fellelhető fotókra[5] és azokra a képekre is, amelyek a könyvből „hiányoznak”, melyek csak az esszéket, tanulmányokat olvasva konstruálódnak meg képzeletünkben.[6] [7] Azt ugyan nehéz lenne megállapítani, hogy a szerző törekvése szempontjából – mely továbbra is a traumatikus európai (és benne a magyar) történelmi múlttal való személyes és kollektív szembenézés; hogy egy a jelenleginél hitelesebb és igazabb emlékezetkultúra jöhessen létre – a „képtelen”, a megmutathatatlan vagy a képekben ábrázolható bír-e nagyobb jelentőséggel,[8] mindenesetre a Turul és dínót olvasva az embernek az a benyomása támad, hogy ahogy a film esetében is egymás után fűzött állóképek sorozatából jön létre maga a végleges mű, úgy saját életünk képei is csak eképpen fűzhetők egységbe, így konstruálódik meg a mi személyes narratívánk, saját ősmozink.

Bán Zsófia Turul és dínója érdekes és semmiképpen sem tét nélküli vállalkozás, hiszen egyfajta „jótékony rendet” akar tenni a fejekben,[9] [10] amihez, úgy tűnik, a szerzőnek minden képessége megadatott. Nemcsak pazar műveltségről tesz tanúbizonyságot, hanem annak is jó példázatát adja, hogyan lehet gördülékeny stílussal és finom humorral tanulmány- és esszékötetet írni. Sőt, úgy tűnik, a tehetség mellett megvan benne a kellő elszántság is ahhoz, hogy az „épülés” reményében ne rettenjen meg attól, hogy a közbeszédben sokszor felülreprezentált magyarságtudatból, illetve a magyarság történelmi helytállásának mítoszából némileg lefaragjon.[11] Izgalmas, érzékeny olvasmány, mely a felölelt témákat messzemenő részletességgel tálalja. További nagy előnye, hogy bár a benne szereplő esszék érezhetően a magyar átlagolvasóhoz íródtak (afféle tabu-, vagy rossz viccel élve: turuldöntögetések gyanánt), a szövegek problémafelvetései és példázatai közel sem csak magyar vonatkozásúak,[12] sőt nagyon jól megférnek például a szerzőnek a hírhedt amerikai eugenika-perről[13] írott gondolatai a Fészkelődés reményében taglalt, a menekültválsággal kapcsolatban megfogalmazott, mindenkiben ott fészkelődő emberi humánum reményével.

Bán Zsófia: Turul és dínó
Magvető Könyvkiadó, 2016, 280 oldal, 3490 Ft

[1] Kép és szöveg kapcsolata, a zsidóság sorsa vagy a holokauszt kulturális emlékezete, leképeződése a kortárs művészetben – e témakörök ugyanúgy a gerincét képezik a Próbacsomagolásnak, mint a frissen megjelent Turul és dínónak. Sőt, a Próbacsomagolás tanulmányainak bizonyos szövegrészletei egy az egyben visszaköszönnek Bán Zsófia legújabb könyvének hasábjain is. Ilyen például: Az anatómia melankóliája – Szó- kép és tekintet Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében tanulmány Fedőművelet című fejezetének egy passzusa (a könyvben a 25. oldalon), mely a Turul és Dínó kötet 2W: Párhuzamos tekintetek – A W. fejezet (Nádas Péter) és a W. – projekt (Forgács Péter) című esszéjében is megtalálható (136-137.) Egy másik példa: a Veverka, avagy az emlékezés fortélyai. W.G. Sebald Kivándorlás és Austerlitz című regényeiről című tanulmányban ( Próbacsomagolás 33-34.) a „kísérteties” témája kapcsán behozott Freud-idézetek, mely vendégszövegek a 2W: Párhuzamos tekintetek – A W. fejezet (Nádas Péter) és a W. – projekt (Forgács Péter) esszében is szerepelnek a „kísérteties” témájának taglalása kapcsán. Illetve a két kötet között további hasonlóságot mutat a címadó Próbacsomagolás szövegének és a Turul és dínó: Le rúzs et le noir című írásának tartalmi összecsengése: elutazásnál mennyire nehéz művelet az ideális útipoggyász összeállítása, valamint hogy a siker érdekében olykor szemfényvesztő trükkökhöz kell folyamodnunk, vegyük csak példának a Le rúzs et le noirban a plüssállatok porszívóval vákuumozott plasztikzacskókba történő elcsomagolását.         

       

[2] Ilyen például a Teljes agyfogyatkozás (science/fiction) című demo-kritika címe is, mely a Teljes napfogyatkozás film (mely Arthur Rimbaud és Paul Verlaine viharos szerelmi kapcsolatát meséli el, páratlan szereposztásban: Leonardo DiCaprio és David Tewlis játsszák a főszerepet) címének humoros kiforgatása.

[3] Tartalmi idézet a 2W: Párhuzamos tekintetek – A W. fejezet (Nádas Péter) és a W. – projekt (Forgács Péter) című esszéből (144-145.)

[4] Turul és dínó – Jelenetek a képek életéből; illetve a második és a harmadik fejezet címe: II. Kép/regényes vadon, III. Képes és képtelen emlékezet

[5] Egyes fotók ezek közül összetett fogalmi konstrukciók (holokauszt, haláltáborok, tekintélyuralom stb.) képi jelölői (erre nagyon jó példa a könyv Pingvinfoci, jampampuli és a létező irdatlan hatalma. A fénykép fenomenológiája Lengyel Péter Búcsú két szólamban és Cseréptörés című műveiben esszéjének 94-ik oldalán található négy fotója, amelyeket 1944 augusztusában a Sonderkommando egyik tagja készített a meztelenre vetkőztetett zsidó nők és a hullaégető-gödrök látványáról), mások, mint az „Az eső keskeny folyó, a folyó pedig sűrű eső”. A dunai exodus filmen és installációban című esszé fotói (168., 170., 175.) a szöveg megírásának apropójául szolgáló dokumentumfilm képkivágatai, illusztrációk, de egyben nyitottá, interdiszciplinárissá is teszik a fotó- és filmművészet felé Bán Zsófia a zsidó és a német kitelepítés témájában írott esszéjét. (Természetesen még hosszasan lehetne sorolni a példákat.)               

[6] „A fotó sohasem az, amit látunk. A fényképet egyfajta látó vaksággal nézzük, a fénykép láthatatlanná válik, s amit mögé képzelünk, az jelenik meg lelki szemeink előtt.” – idézi Roland Barthes-t Bán Zsófia az Emlékezet és/vagy konstrukció (családi képek W.G. Sebalt Austerlitz című regényében) című írásában (69.), mely tanulmány az Exponált Emlék – Családi képek a magán- és a közösségi emlékezetben című tanulmánykötetben jelent meg. E kiadványnak Bán Zsófia az egyik sorozatszerkesztője.    

[7] Nagyon jó példa erre, mikor Bán Zsófia a Pingvinfoci, jampampuli és a létező irdatlan hatalma. A fénykép fenomenológiája Lengyel Péter Búcsú két szólamban és Cseréptörés című műveiben kapcsán megjegyzi Lengyel Péter Búcsú két szólamban című könyvéről (mely műben a szerző apjának, Merényi Endrének a fotói szerepelnek), hogy bár ezek a képek Lengyel apjának képei, mégsem válnak igazán befogadhatóvá a fiú és a könyv olvasása során gyermekké tett olvasó számára, ugyanis a képek bár fotók, mutatnak valamit, mégis az apa fizikai hiányának jelölői.

[8] „…ha akarom, normális a kép, ha akarom, torz…” – Kommentár vagy prófécia (?) A modell problémája Walter Abish Német ez még? című regényében (126.)

[9]…nem tudunk mit kezdeni nemzeti traumáinkkal…” – Az elsikkasztott narratíva. Az ’56-os emlékmű (216.)

 

[10] …hogyan képes arra (…) a magyar kultúra, hogy a háború után ne tegye művészete tárgyává a 20. századi magyar (és európai) történelem legmeghatározóbb eseményeit. (…) a Horthy-korszakot, a II. Világháborúban való részvételt, a holokausztot (…) az eugenikához, az 1956-os forradalomhoz, a német kultúrához, történelemhez való viszonyt, a magyarországi németajkúak, cigányok és zsidók történetét.” – jegyzi meg Bán Zsófia egy ízben Nádas Péter Emlékiratok könyve és Párhuzamos történetek című műveinek méltatása kapcsán. 2W: Párhuzamos tekintetek – A W. fejezet (Nádas Péter) és a W. – projekt (Forgács Péter) (136-137.)

[11] Augusztusi láz – „Hát végre!” (Látványos játék a mai időkből) (39.)

 

[12] Nemcsak „…a magyar állam és a magyar társadalom emlékezéspolitikájáról és emlékezetkultúrájáról, illetve annak csődjéről” – szólnak. Az elsikkasztott narratíva. Az ’56-os emlékmű (212.)

[13] „…a hírhedt Buck versus Bell ítélet…” Ítéletidő II. (80.)

CÍMKÉK: